Rekryteringsprocessen

Ansvarig konsult är med under hela processen. Från första möte med kund till tillsättning har skett samt efterkontroll hur rekryteringen har fungerat efter tre respektive sex månader.

arbet

Behovsanalys & Kravprofil

Analys av kundens behov, kärnverksamhet och framtida utmaningar är en grundbult i vårt arbete. Vi genomför en analys av mål, organisatorisk struktur och företagskultur samt går igenom den aktuella befattningen och tar fram en kravprofil tillsammans med kunden.

Val av metod

Beroende på hur marknaden ser ut och hur många kandidater det för tillfället finns beslutar vi tillsammans med uppdragsgivaren vilken eller vilka metoder som skall användas. Vi rekommenderar att använda både search och selection om det inte finns något starkt skäl emot.

Presentation

Analys, kravprofil och sökmetodik återkopplas skriftligt och muntligt till uppdragsgivaren.

Genomförande search & selection

Våra konsulter genomför en genomgripande sökning och kartläggning bland databaser, nätverk, tipsgivare och målföretag. Vi söker diskret upp och telefonintervjuar intressanta kandidater för den aktuella befattningen. Vid annonserad rekrytering genomförs urval och vi sköter om all administration.

Kandidatintervjuer

De mest intressanta kandidaterna kallas till en strukturerad intervju som föregås av ett screeningtest bestående av en personlighetsdel och en intelligensdel. Under intervjun går vi bl.a. grundligt går igenom utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter och prestationer, personliga egenskaper, drivkrafter samt personliga och professionella mål. I största möjliga mån träffar kandidaterna två konsulter från MRG. Den ansvariga konsulten för processen samt en konsult som ger en second opinion.

Kandidatpresentation

Den eller de bäst lämpade kandidaterna presenteras skriftligt och muntligt vid ett möte hos kundföretaget alternativt via mail och telefon, beroende på kundens önskemål.

Kund intervjuar kandidater

Uppdragsgivaren intervjuar kandidaterna och om önskemål finns kan MRG:s konsult bistå vid dessa intervjuer.

Referenstagning och test

Vi genomför också strukturerade referenstagningar. Samtliga kandidater som vi träffar testar vi med StepOne Screen vilket innehåller ett personlighetstest och begåvningstest. MRG:s samtliga konsulter är certifierade i UPP, Understanding Personal Potential vilket är det test som uppvisar högst dokumenterad validitet (prognosförmåga i en arbetssituation) i Sverige. Testet är granskat och godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. Se vidare på www.psykologisk-metod.se

Personkontroll

Vi granskar alltid betyg, genomför referensintervjuer samt tar slutligen en kreditupplysning. För chefsrekryteringar rekommenderar vi en ännu mer omfattande bakgrundskontroll. Via samarbetspartner erbjuder vi kontroll och verifiering av personuppgifter, utbildning, juridiska spörsmål, ekonomiska uppgifter, företagsengagemang samt mediebild. MRG har även samarbetspartners som tillhandahåller hälsoprofil samt drog- och alkoholtester.

Beslut om anställning och villkor

Kunden fattar beslut om anställning samt lägger fram anställningserbjudande och förhandlar villkor med kandidat.

Uppföljning

MRG följer upp rekryteringen mot kund och kandidat efter cirka tre respektive sex kalendermånader räknat från första arbetsdag i nya befattningen.

Skicka uppdrag

Flera undersökningar har visat stark korrelation mellan rätt arbetskraft och lönsamhet. Rekrytering av rätt personer är det viktigaste beslutet ditt företag fattar. MRG kan hjälpa Dig att finna rätt arbetskraft. Detta kan vi säga med säkerhet eftersom våra rekryteringskonsulter själva har haft liknande beslutsfattande position som Du och vet hur viktigt det är med rätt man eller kvinna på rätt plats. Välkommen att skicka ett uppdrag enligt nedan så kontaktar vi Dig inom kort.

Vänligen skicka uppdrag till info@mrgsweden.se